Proračunska rezerva za plaz in vodotok

Kamnik – Občina Kamnik bo denar iz proračunske rezerve za leto 2020 porabila za dva projekta, in sicer sanacijo plazu pod lokalno cesto Kamnik–Palovče in ureditev vodotoka Oševek.

Za sanacijo plazu v Palovčah, ki se je sprožil lani pod občinsko cesto, ki vodi do Vranje Peči, zaradi česar na cesti že velja delna zapora in omejitev največje dovoljene mase tovornih vozil, bodo namenili 50 tisoč evrov. Izvedli bodo podporno konstrukcijo v dolžini dobrih dvajsetih metrov, popravili poškodovano cestišče in uredili odvodnjavanje.

Prav tako 50 tisoč evrov bodo iz proračunske rezerve namenili tudi za nadaljevanje protipoplavnih ukrepov na spodnjem delu vodotoka Oševek. Letos je predvidena sanacija poškodovanih brežin, izvedba pragov ter nivelacija struge v dolžini približno 80 metrov.