Število tujcev se povečuje

Na podočju Upravne enote Kranj živi nekaj več kot deset tisoč tujcev, od tega jih je največ s Kosova. Na Jesenicah se je število začasno prijavljenih tujcev s Kosova lani podvojilo.

Tudi tujci z začasnim dovoljenjem imajo pravico do otroškega dodatka, štipendije, subvencije vrtca.

Kranj, Jesenice – V upravni enoti (UE) Kranj so lani izdali 5.222 dovoljenj za začasno in stalno prebivanje. Največji delež predstavljajo enotna dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer je bilo izdanih 3.628 dovoljenj, sledijo dovoljenja za združitev družine ter dovoljenja iz namena študija in druga dovoljenja.

Izdajanje dovoljenj se povečuje, saj so v letu 2018 izdali 4.342 dovoljenj za začasno in stalno prebivanje, od tega je bilo izdanih 2.985 enotnih dovoljenj za prebivanje in delo.

Lani so v UE Kranj izdali 334 dovoljenj za stalno prebivanje za državljane tretje države, za državljane EU in za družinske člane državljana EU ali slovenskega državljana. V letu 2018 pa je bilo teh 360 od skupno izdanih 4.342 dovoljenj.

Lani je bilo izdanih 195 stalnih in začasnih dovoljenj za prebivanje državljanom EU oziroma družinskim članom državljana EU ali slovenskega državljana, kar se bistveno ne razlikuje od leta prej. V primerjavi z vsemi izdanimi začasnimi in stalnimi dovoljenji za prebivanje v lanskem letu 2019 to predstavlja približno 3,7-odstotni delež. Državljanom tretjih držav pa je bilo v letu lani izdanih 5.027 dovoljenj za začasno in stalno prebivanje oziroma 96,3-odstotni delež glede na vsa izdana dovoljenja.

»Upravna enota Kranj ne vodi evidence o številu tujcev, ki živijo na območju upravne enote. Število tujcev, ki prebivajo na območju upravne enote, se tudi vsakodnevno spreminja. Ocenjujemo, da je konec lanskega leta na območju Upravne enote Kranj živelo nekaj več kot deset tisoč tujcev z veljavnim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje. Od tega je približno štirideset odstotkov vseh tujcev državljanov Kosova, sledijo jim državljani Bosne in Hercegovine, ki jih je približno 25 odstotkov ter Severne Makedonije in Srbije, ki je vsakih okoli deset odstotkov,« je povedal načelnik Upravne enote Kranj Matjaž Dovžan in dodal: »Glede na navedeno lahko ocenimo, da se trend števila bivajočih tujcev na območju UE Kranj povečuje, dejstvo pa je, da je bil porast števila tujcev lani veliko manjši kot v letu 2018. V prvih dveh mesecih letošnjega leta zaznavamo trend večjega števila vlog.«

Jesenice: vse več tujcev z začasnim prebivališčem

Na Upravni enoti Jesenice so lani obravnavali bistveno več zadev na področju tujcev kot v prejšnjih letih. Prejeli so 786 vlog za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Število vlog se iz leta v leto povečuje. Za primerjavo: v letu 2018 so prejeli 565 vlog, v letu 2017 361, še v letu 2016 pa zgolj 208, je povedala načelnica Alenka Burnik.

Konec decembra lani je na območju Upravne enote Jesenice 1808 tujcev imelo prijavljeno stalno prebivališče in 1686 tujcev začasno prebivališče. Največ je bilo tujcev iz Bosne in Hercegovine (1955), sledijo tujci s Kosova (610), iz Srbije (249) in Severne Makedonije (211). Število vseh tujcev s stalnim prebivališčem se je v enem letu povečalo za 6,3 odstotka, tujcev z začasnim prebivališčem pa kar za 39 odstotkov. Najbolj se je povečalo število začasno prijavljenih tujcev s Kosova, in sicer s 171 na 341, torej se je podvojilo.

Kot je povedala pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, Anita Bregar, je bila glavna težava v preteklosti kar se tiče tujcev s Kosova sporazumevanje. Zato so na centru že pred leti vpeljali inovativen pristop pri sporazumevanju s pomočjo prevajalke. Tako so ob podpori Občine Jesenice prek javnih del zaposlili prevajalko za albanski jezik, ki danes deluje v okviru Ljudske univerze Jesenice in je na voljo šolam, vrtcem, zavodu za zaposlovanje, v bolnišnici, zdravstvenem domu, centru za socialno delo ter tako nudi pomoč pri sporazumevanju z albansko govorečimi tujci. Na centru so že pred leti organizirali tudi skupino za albansko govoreče, ki so bili zaradi neznanja jezika začasno nezaposljivi, ta čas pa poteka poseben projekt socialne aktivacije, v katerem naj bi tujke pridobile veščine za lažje vključevanje v družbo in tudi zaposlitev.

Glede na to, da je delež tujcev v občini Jesenice visok in je lani znašal 11,5 odstotka, pa po besedah Bregarjeve ne beležijo bistvenega porasta obravnav tujcev na področju preprečevanja nasilja v družini, pomoči družini, prve socialne pomoči ...